Systémové upozornění
Hlavní informace

 

 

1. Definice a rozsah otevřeného přístupu

Školní reaktor VR-1, jehož provozovatelem je České vysoké učení technické v Praze, je ve smyslu zákona 130/2002 Sb. velkou infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace. V rámci účelové podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nabízí ČVUT v Praze otevřený přístup k reaktoru VR-1 pro účely výzkumu, vývoje a inovací (tzv. open access).

Otevřeným přístupem k školnímu reaktoru VR-1 se rozumí: „Možnost provádět výzkumnou, vývojovou a inovační činnost na pracovišti školního reaktoru VR-1 s využitím reaktoru, jeho experimentálního a vyhodnocovacího zařízení, přilehlých laboratoří, odborné a technické podpory pro tyto činnosti ze strany provozního personálu reaktoru v oblasti bezpečného provozu jaderných zařízení, teoretické a experimentální reaktorové a neutronové fyziky, jaderné bezpečnosti a jaderného palivového cyklu.“

Otevřený přístup se poskytuje v rozsahu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o přidělení účelové podpory. Přístup je určen pro jednotlivce nebo organizace z České Republiky nebo z Evropské unie. Otevřený přístup umožňuje provádět i studentské experimentální práce, zejména v rámci disertačních, diplomových a bakalářských prací a taktéž v rámci studentských výzkumných projektů.

 

2. Obecné zásady pro poskytnutí otevřeného přístupu

Provozovatel školního reaktoru poskytuje otevřený přístup k reaktoru VR-1 nediskriminačně všem uchazečům se zachováním stejné možnosti přístupu k reaktoru. V případě zájmu dvou nebo více zájemců o stejný termín, bude použit princip „kdo dřív požádá o přístup, ten měří“.

Žadatel musí s dostatečným předstihem (nejméně 2 měsíce předem) požádat o umožnění přístupu spolu se specifikací požadavků na provoz reaktoru, experimentální a vyhodnocovací zařízení, laboratoře a návrhem termín realizace experimentů.

Žadatel musí na požádání provozovatele doložit, proč, jak a za jakým účelem chce reaktor využívat, aby pověření pracovníci reaktoru měli možnost prověřit, zda plánované výzkumné, vývojové nebo inovační činnosti jsou v souladu s principy mírového využívání jaderné energie, nejsou v rozporu s českým právním řádem a mezinárodními úmluvami, kterými je ČR vázána v oblasti zárukového procesu a dodatkového protokolu (IAEA a Euratomu). V případě, že tomu tak nebude, nebude uživateli otevřený přístup k reaktoru umožněn.

Provozovatel reaktoru uzavře před započetím výzkumných, vývojových nebo inovačních činností s žadatelem dohodu o způsobu prezentování výsledků a práva duševního vlastnictví k výsledkům. V dohodě o právech k duševnímu vlastnictví se zohledňuje typ, množství, náročnost výzkumných a vývojových prací a podíly uživatele a poskytovatele na těchto pracích. Ujednání se sjednává individuálně s každým uživatelem reaktoru.

3. Podání žádosti o poskytnutí otevřeného přístupu

Zájemce o poskytnutí otevřeného přístupu vyplní žádost o přístup k velké výzkumné infrastruktuře (ke stažení zde), kterou po podepsaní doručí na sekretariát Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8 nebo nascanovanou pošle na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a v kopii na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nepodepsané nebo neúplně vyplněné žádosti nebudou brány v úvahu. Aktuální verze žádosti je přístupná na webových stránkách www.reaktor-vr1.cz v českém i anglickém jazyce.

Žádost o poskytnutí otevřeného přístupu je posouzena vedoucím Katedry jaderných reaktorů a vedoucím provozu reaktoru a je konzultována s odbornou poradní komisí. Poté co je žádost doporučena vedoucím Katedry jaderných reaktorů, je pověřen pracovník reaktoru - odborný garant - vedením otevřeného přístupu.

Vyrozumění o umožnění nebo zamítnutí žádosti, přidělení času a doby přístupu bude provedeno do 21 dnů od data doručení. Při přidělení rozsahu i doby přístupu budou brány v úvahu návrhy žadatele, ale provozovatel reaktoru má právo přidělit rozsah i dobu přístupu dle vlastní úvahy.

 

4. Práva a povinnosti uživatele otevřeného přístupu

Uživatel otevřeného přístupu má právo bezplatného přístupu ke standardnímu provozu reaktoru VR-1, jeho standardním experimentálním a vyhodnocovacím zařízením, přilehlým laboratořím, k odborné a technické podpoře pro tyto činnosti ze strany provozního personálu reaktoru. Vzniknou-li provozovateli další náklady s otevřeným přístupem uživatele, může provozovatel požadovat uhrazení těchto nákladů po uživateli. Tuto skutečnost musí oznámit provozovatel uživateli co nejdříve, nejpozději před započetím vývojových a inovačních prací.

Uživatel otevřeného přístupu musí dodržovat všechny podmínky pro vstup do haly reaktoru a přilehlých laboratoří, dodržovat všechny nařízení a zásady v oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a obecné bezpečnosti práce.

Uživatel otevřeného přístupu má povinnost dodat nejpozději 3 pracovní dny před zahájením činností na reaktoru všechny požadované osobní údaje nutné pro vstup do kontrolovaného pásma. Osobní údaje předá odbornému garantu přístupu.

Uživatel otevřeného přístupu má povinnost uvádět ve svých výzkumných zprávách a vědeckých publikacích odkaz na školní reaktor VR-1 jako zařízení velké výzkumné infrastruktury na kterém byly prováděny výzkumné, vývojové nebo inovační činnosti a na rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o podpoře těchto činností.

Uživatel otevřeného přístupu má povinnost předat provozovateli reaktoru VR-1 kopie všech výzkumných zpráv a vědeckých publikací všech typů, které byly vytvořeny s podporou otevřeného přístupu k reaktoru. Kopie zpráv je nutné zaslat v elektronické formě na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a v kopii na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo vytištěné na sekretariát Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8. Výzkumné zprávy je nutné předat nejpozději do 2 měsíců od vypracování zprávy, u vědeckých publikací nejpozději do 2 měsíců od vydání publikace.

 

5. Platnost podmínek pro otevřený přístup

Tyto podmínky pro otevřený přístup k velké výzkumné infrastruktuře - Školní reaktor VR-1 platí od 1. ledna 2016.

 

Ke stažení

Formulář žádosti o přístup k velké výzkumné infrastruktuře v pdf.